VI. ročník súťaže o najlepšiu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike pre rok 2023 pozná víťaza

 

Nemalou mierou k správnej aplikácii GDPR, ktoré 25. mája 2024 oslávilo šesť rokov praxe,  prispeli aj poverené zodpovedné osoby jednotlivých prevádzkovateľov či sprostredkovateľov. Do 25. mája 2024 mohol ktokoľvek navrhnúť takúto zodpovednú osobu na ocenenie DPO roka.

 

Cieľom súťaže Zodpovedná osoba roka 2023, ktorú každoročne organizuje Spolok pre ochranu osobných údajov, je oceniť zodpovedné osoby, ktoré nielen že vo svojich organizáciách prispievajú k riadnemu, spravodlivému a transparentnému spracovaniu osobných údajov, ale sa tak isto zúčastňujú odbornej diskusie, delia sa o svoje skúsenosti a prispievajú ku zvyšovaniu ochrany osobných údajov a ochrany súkromia v Slovenskej republike. Z prijatých nominácií odborná porota zložená z členov Spolku pre ochranu osobných údajov a ďalších zástupcov odbornej verejnosti vybrala jedného celkového víťaza.

 

Zodpovednou osobou roka 2023 sa stala pplk. JUDr. Andrea Jecková, PhD.

 

Paní Jecková vykonáva funkciu zodpovednej osoby na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže od roku 2019. V rámci zboru paní Jecková zabezpečuje nastavenie politiky ochrany osobných údajov nie len na Generálnom riaditeľstve zboru, ale aj v 17 ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a osobitne v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín.

 

Jej činnosť pre podmienky zboru znamená zabezpečenie ochrany osobných údajov a nastavenie správnej politiky ochrany osobných údajov najmä príslušníkov a zamestnancov zboru ako aj spracúvanie osobných údajov väznených osôb v Slovenskej republike.

 

Paní Jecková pôsobí ako lektorka ochrany osobných údajov na Inštitúte vzdelávania v Nitre, kde vedie školenia k spracúvaniu osobných údajov u novoprijatých príslušníkov a zamestnancov zboru. Okrem úlohy zodpovednej osoby a vzdelávania príslušníkov a zamestnancov zboru, paní Jecková nadviazala v roku 2022 spoluprácu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, kde v rámci prednášok pravidelne prezentuje zásadné princípy spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR a Policajnej smernice, ktoré získala zo svojej niekoľkoročnej praxe.

 

Ocenenie odovzdal pani Jeckovej na slávnostnom odovzdávaní ocenení Ing. Tibor Čamaj z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ocenenej pani Jeckovej zablahoželal a poprial je v jej práci veľa odhodlania a trpezlivosti.

 

Ocenenej a prítomným sa prihovoril aj podpredseda Spolku pre ochranu osobných údajov pán Pavol Szabo, ktorý ocenil zanietenie pre túto neľahkú činnosť, pre ktorú je potrebné okrem vedomostí disponovať najmä odhodlaním a trpezlivosťou. V dobe, keď umelá inteligencia vo veľkom vykonáva mnohé spracovateľské činnosti, vyzdvihol, že činnosť a práca zodpovedných osôb bude o to potrebnejšia, no aj náročnejšia. Záverom podotkol, že je cieľom Spolku poskytovať  zodpovedným osobám, a nielen im, strategického partnera tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti identifikácie problémov spracúvania osobných údajov v Slovenskej republike.

 

Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe. Zároveň sa jedná o profesijnú organizáciu združujúcu zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Členmi spolku môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o ochranu osobných údajov. Viac informácií o Spolku a podmienkach členstva v ňom nájdete na webovej stránke www.soou.sk.

 

Vyhlásenie výsledkov Zodpovedná osoba roka 2023 sa uskutočnilo 11. júna 2024 na prestížnej  EPI konferencii GDPR a zákon o ochrane osobných údajov 2023, ktorú organizuje hlavný partner tohtoročnej súťaže – spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

 

Partnermi súťaže a ocenenia Zodpovedná osoba roka 2023 sú aj Únia podnikových právnikov SR a spoločnosti Microsoft, BeeContent a Qubit Conference.