Prihláška

člena - fyzickej osoby

do Spolku pre ochranu osobných údajov.

so sídlom Lazaretská 2313/3A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52652157

Osobné a kontaktné údaje žiadateľa o členstvo:

*Údaje označené hviezdičkou sú povinné, bez ich poskytnutia nie je možné prihlášku riadne vybaviť.

Uvedením názvu a IČO právnickej osoby, na základe ktorej pridruženého členstva požadujete zľavu na členskom príspevku potvrdzujete, že ste v pracovnoprávnom vzťahu k tejto osobe alebo ste členom štatutárneho orgánu. Prosím, pre potvrdenie tejto skutočnosti podpíšte prihlášku aj zo strany príslušnej právnickej osoby.

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s platnými stanovami Spolku pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Spolok“), ktorého členom sa chcem stať.

O prijatí za člena Spolku rozhoduje Výbor Spolku. Podaním prihlášky žiadateľ prejavuje vôľu byť viazaný stanovami Spolku od okamihu, keď sa stane členom Spolku.

Týmto beriem na vedomie, že Spolok bude spracúvať moje vyššie uvedené osobné údaje, dátum vzniku a zániku členstva, dátum a výšku úhrady členských príspevkov a ďalšie údaje mnou poskytnuté pre administratívne a zákonom stanovené účely (najmä vedenie zoznamu členov Spolku, posielanie informácií členskej základni, plnenie vzájomných práv a povinností v rámci Spolku, vedenie účtovnej evidencie). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou a plnenie zákonných povinností Spolku, najmä nie však výlučne stanovy Spolku, predpisy o účtovníctve a zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Príjemcovia osobných údajov môžu byť osoby, ktoré zabezpečujú administratívnu činnosť Spolku, prípravu akcií organizovaných Spolkom a vedenie účtovnej a daňovej agendy Spolku. Údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania, pre účely účtovníctva po dobu stanovenú právnymi predpismi, pre účely evidencie členov a bývalých členov počas existencie združenia. Beriem na vedomie, že mám právo na prístup k osobným údajom, ich aktualizácií, opravu, prípadne výmaz a ďalšie práva podľa čl. 15 až 23 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Prečítajte si podrobnejšie poučenie o spracúvaní osobných údajov a pre uplatnenie vyššie uvedených práv je možné sa obrátiť na prevádzkovateľa na adrese clenstvo@soou.sk.