Prihláška

právnickej osoby

do Spolku pre ochranu osobných údajov.

so sídlom Lazaretská 2313/3A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52652157

Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľov o členstvo:

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

*Údaje označené hviezdičkou sú povinné, bez ich poskytnutia nie je možné prihlášku riadne vybaviť.

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a súhlasím s platnými stanovami Spolku pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Spolok“), ktorého členom sa chcem stať.

O prijatí za člena Spolku rozhoduje Výbor Spolku. Podaním prihlášky žiadateľ prejavuje vôľu byť viazaný stanovami Spolku od okamihu, keď sa stane členom Spolku.

Týmto beriem na vedomie, že Spolok bude spracúvať vyššie uvedené osobné údaje kontaktných osôb a všetkých riadnych a pridružených členov Spolku, dátum vzniku a zániku členstva, dátum a výšku úhrady členských príspevkov a ďalšie údaje nimi poskytnuté pre administratívne a zákonom stanovené účely (najmä vedenie zoznamu členov Spolku, ich zapojenie do pracovných skupín a odborných komisií, posielanie informácií členskej základni, plnenie vzájomných práv a povinností v rámci, vedenia účtovnej evidencie a k ďalším činnostiam Spolku). Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy s dotknutou osobou, oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb právnických osôb a plnenie zákonných povinností Spolku, najmä nie však výlučne stanovy Spolku, predpisy o účtovníctve a zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Príjemcovia osobných údajov môžu byť osoby, ktoré zabezpečujú administratívnu činnosť Spolku, prípravu akcií organizovaných Spolkom a vedenie účtovnej a daňovej agendy Spolku. Údaje budú spracúvané počas trvania účelu spracúvania, pre účely účtovníctva po dobu stanovenú právnymi predpismi, pre účely evidencie členov a bývalých členov počas existencie združenia. Beriem na vedomie, že mám právo na prístup k osobným údajom, ich aktualizáciu, opravu, prípadne výmaz a ďalšie práva podľa čl. 15 až 23 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si podrobnejšie poučenie o spracúvaní osobných údajov a pre uplatnenie vyššie uvedených práv je možné sa obrátiť na prevádzkovateľa na adrese clenstvo@soou.sk.