Ďakujeme, formulár bol úspešne odoslaný.

Všetky prijaté žiadosti o členstvo budú najneskôr koncom mesiaca prerokované Výborom spolku a žiadateľ bude následne e-mailom vyrozumený o schválení jeho prihlášky. Zároveň obdrží elektronickou poštou výzvu k úhrade alikvotnej časti členského poplatku vypočítaného podľa počtu mesiacov trvania členstva do konca kalendárneho roka.