Kontakt

S vašou žiadosťou o členstvo alebo otázkou týkajúcej sa členstva alebo poplatku sa prosím obráťte na sekretariát výboru Spolku na clenstvo@soou.sk.

Štatutárnymi zástupcami oprávnenými konať v mene spolku (vždy predseda alebo podpredseda
+ ďalší člen spoločne) sú členovia výboru spolku:

 

Predseda výboru:          
Lucia Semančínová

Podpredseda výboru:
Pavol Szabo

Členovia výboru:
Róbert Polyácsko
Martin Cach
Lucia Bezáková
Paula Babicová
Lucia Čabová

Adresa: Lazaretská 2313/3A
81108 Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika
E-mail/Tel: spolok@soou.sk

+421 xxx xxxxxx

IČO: 52652157
Bankové spojenie: FIO banka a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK76 8330 0000 0026 0182 0898

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Spolok bol zapísaný dňa 23.09.2019 do verejného registra vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Registračné číslo : VVS/1-900/90-57313.

Bližšie informácie o cookies nájdete tu.