Kto sme

Spolok pre ochranu osobných údajov je združenie profesionálov zaoberajúcich sa spracovaním a ochranou osobných údajov v súkromnom podnikaní, samospráve a verejnej správe. Zároveň sa jedná o profesijnú organizáciu združujúcu zodpovedné osoby menované k naplneniu povinností podľa článku 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. Členmi spolku však môžu byť aj iné osoby zaujímajúce sa o ochranu osobných údajov.

Štatutárni zástupcovia spolku:

Predseda výboru:          
Lucia Semančínová

Podpredseda výboru:
Pavol Szabo

Členovia výboru:
Róbert Polyácsko
Martin Cach
Lucia Bezáková
Paula Babicová
Lucia Čabová

Spolok víta do svojich radov každého, komu záleží na správnom a zákonnom zaobchádzaní s informáciami osobnej povahy, či už v malom alebo veľkom meradle, v papierovej podobe, v počítačových databázach či v elektronických komunikáciách.

Spolok zabezpečuje výmenu skúseností, odborné stretnutia, tvorbu best practices a kódexov, vrátane mapovania rizík v jednotlivých oblastiach spracovania údajov.

Za účelom efektívnej práce Spolok zriaďuje odborné komisie, ktoré sa zaoberajú jednotlivými oblasťami ochrany údajov.

V súčasnej dobe už aktívne pracujú nižšie uvedené odborné a sektorové komisie:
– Komisia pre otázky zodpovedných osôb,
– Komisia pre finančný sektor
– Komisia pre školstvo, mládež, šport a spolkovú činnosť,
– Komisia pre inovatívne sektor,

Pripravujeme aj ďalšie pracovné skupiny, ktoré sa vytvoria podľa aktuálnej potreby a činností spolku.

– Komisia pre sektor priameho marketingu a internetovej reklamy,
– Komisia pre sektor zdravotníctva a farmácie,
– Komisia pre mediálny sektor a novinárov,
– Komisia pre verejnú správu a samosprávu,

Všetci členovia spolku, ktorí majú záujem sa aktívne podieľať na činnosti niektorých odborných komisií, sa môžu obrátiť na príslušného vedúceho komisie alebo na predsedu výboru spolku so žiadosťou o zaradenie do príslušnej komisie. Všetky žiadosti a odporúčania týkajúce sa náplne činnosti komisií a pracovných skupín možno posielať na adresu: spolok@soou.sk

Konkrétna náplň činnosti jednotlivých komisií a ich rokovacie poriadky budú vypracované v spolupráci s členmi komisií a poverenými vedúcimi jednotlivých komisií.

V rámci svojich medzinárodných aktivít sa spolok aktívne podieľa na činnosti European Federation Data Protection Officers.