Členstvo

Zapojte sa do niektorej z činností Spolku a využívajte vedomosti jeho odborných komisií a pracovných skupín.Pre členov Spolku pravidelne organizujeme informačné a vzdelávacie semináre, konferencie a ponúkame odborné rady a konzultácie k novinkám z odboru medzi členmi Spolku navzájom.

Členmi Spolku sa môžu stať právnické osoby alebo fyzické osoby. Členstvo v Spolku je bližšie upravené v stanovách a možné sú dva druhy členstva – riadne alebo pridružené.

Výška členského príspevku pre riadnych členov Spolku bola stanovená rozhodnutím Výboru Spolku. Členský príspevok na kalendárny rok 2023 pre fyzické osoby bol stanovený vo výške 40, – € / rok, pre právnické osoby vo výške 380, – € / rok. Ak netrvá členstvo celý kalendárny rok, je člen povinný zaplatiť alikvotnú časť členského príspevku za dobu trvania členstva. Každá fyzická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom spolku musí byť staršia ako 18 rokov a musí byť trestne bezúhonná. K žiadosti o prijatie je potrebné pripojiť v prípade žiadateľa – právnickej osoby aktuálny výpis žiadateľa z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je žiadateľ evidovaný. Certifikát o aktívnom pôsobení člena, takisto ako doklad o jeho členstve v Spolku je možné vystaviť na základe požiadavky zaslanej po uhradení členských poplatkov na príslušný kalendárny rok na adresu:

clenstvo@soou.sk

Právnické osoby sa môžu stať aj pridruženými členmi. Členský príspevok na kalendárny rok 2019 pre pridružených členov – právnické osoby bol stanovený vo výške 380, – € / rok. Pridružený člen má v rámci kongresu poradný hlas. Každá právnická osoba získava zároveň s úhradou členského poplatku pre pridružených členov okrem ďalších výhod aj možnosť využitia 100% zľavy na bezplatné riadne členstvo pre max. 3 fyzické osoby, z radov jej zamestnancov alebo štatutárnych zástupcov.

Aké sú ďalšie predpoklady pre vznik členstva v Spolku?

Poslaním Spolku je usilovať sa hlavne o rozvoj ochrany všetkých kategórií údajov o fyzických osobách. Vzhľadom k tomu by žiadatelia o členstvo mali mať záujem o problematiku ochranu osobných údajov a predpokladá sa ich znalosť základných princípov, ktoré sa v tejto oblasti uplatňujú, tak aby mohli ako jeho členovia aktívne prispievať k naplňovaniu poslaniu Spolku a rozvoju hlavných činností , vrátane výmeny skúseností a znalostí v rámci ochrany súkromia. Na základe písomnej a podpísanej žiadosti o členstvo s uvedením identifikácie žiadateľa, a v prípade právnickej osoby s doložením aktuálneho výpisu z obchodného, resp. iného registra, rozhodne o prijatí za člena Spolku jeho Výbor. S členstvom v Spolku je spojené platenie ročného príspevku vo výške stanovenej Výborom spolku a odsúhlasené Kongresom spolku pre každý kalendárny rok.

Prečo sa stať členom Spolku?

Spolok ponúka svojim členom nasledujúce benefity:

 • Možnosť stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí podnikania, ktorí majú s ochranou osobných údajov praktické skúsenosti, vrátane bezplatnej alebo zvýhodnenej účasti na odborných akciách usporiadaných Spolkom;
 • V prípade poskytnutia e-mailovej adresy informovanie o novinkách, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a činnosti Spolku;
 • Získanie prístupu do neverejnej webovej členskej sekcie Spolku (platforma Workplace), kde je možné diskutovať o otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a vymieňať si praktické skúsenosti s ostatnými členmi Spolku ako členmi českého spolku;
 • Získanie prístupu k zaujímavým a aktuálnym informáciám z oblasti ochrany súkromia;
 • Získanie uceleného prehľadu o základných dokumentoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov v SR a v EÚ, vrátane odkazov na webové stránky niektorých ďalších subjektov zaoberajúcich sa touto problematikou;
 • Členovia získajú prístup k právnym predpisom, zaujímavým judikátom, článkom, stanoviskám rôznych inštitúcií, vzorom dokumentov atď., týkajúcich sa problematiky ochrany osobných údajov;
 • Byť súčasťou skupiny profesionálov a aktívne sa spolupodieľať na tvorbe praktických podmienok ochrany osobných údajov v SR a etického rámca ich spracovania;
 • Právnické osoby získajú v rámci ich pridruženého členstva možnosť nominovať až troch zamestnancov ako riadnych členov spolku so 100% zľavou na členský príspevok týchto fyzických osôb
 • Certifikát dokladujúci aktívnu účasť na akciách Spolku a členstvo v Spolku pre ochranu osobných údajov posielame na vyžiadanie

Formulár prihlášky pre FYZICKÉ OSOBY

Formulár prihlášky pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Zvoľte si prosím vyššie uvedený správny formulár a vyplňte v ňom všetky požadované údaje.

V prílohe nižšie takisto nájdete aktuálne platnú verziu stanov Spolku pre ochranu osobných údajov ku dňu registrácie Spolku dňa 23. septembra 2019.

Stanovy spolku pre ochranu osobných údajov

Postup pri podávaní žiadosti o členstvo:

 1. Odošlite riadne vyplnený formulár prihlášky podľa požadovaného členstva na adresu clenstvo@soou.sk
 2. Všetky prijaté žiadosti o členstvo budú najneskôr koncom mesiaca prerokované Výborom spolku a žiadateľ bude následne e-mailom vyrozumený o schválení jeho prihlášky
 3. Zároveň obdrží elektronickou poštou výzvu k úhrade alikvotnej časti členského poplatku vypočítaného podľa počtu mesiacov trvania členstva do konca kalendárneho roka.

V prípade otázok týkajúcich sa členstva, prihlášok a platenia členských príspevkov sa môžete obrátiť na povereného člena výboru nášho spolku, pána Róberta Polyácska. (e-mail: polyacsko@soou.sk)