Pri príležitosti dňa ochrany osobných údajov (28.1.) si dovoľujeme upriamiť vašu pozornosť na dve legislatívne novinky týkajúce sa zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prvá z nich bola 16.1.2024 schválená parlamentom a to prelomením veta prezidentky SR. Jedná sa o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. V článku I bod 14 sa určuje za gestora štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Táto úloha je mu daná s výnimkou plnenia úloh na účely trestného konania. V súvislosti s touto zmenou sa „recipročne“ v článku XIV pridáva Úradu na ochranu osobných údajov SR nová povinnosť. Poskytovať Ministerstvu spravodlivosti SR a Ministerstvu vnútra SR súčinnosť pri zabezpečovaní koordinácie a tvorby štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Z dôvodovej správy sa nedozvieme viac, ako zo schváleného znenia zákona.

 

Z dôvodu veta prezidentky sa posunula účinnosť zákona z pôvodného 1.1.2024 na 1.2.2024. Prezidentka sa rozhodla zákon nepodpísať. Ako už avizovala, chce sa vo veci tohto zákona obrátiť na Ústavný súd SR. Novela bola zverejnená v Zbierke zákonov pod č. 7/2024 Z. z.

 

Identický návrh pôvodne v apríli 2023 predložil parlamentu poslanec Miloš Svrček (tlač 1620). V dôvodovej správe uvádzal, že problematiku ochrany osobných údajov vrátane koordinácie a tvorby štátnej politiky zastrešoval v minulosti Úrad na ochranu osobných údajov SR napriek tomu, že mu takáto kompetencia nevyplývala zo žiadneho zákona. Súčasne uviedol, že takáto úprava je v rozpore s  GDPR. Nakoľko sa má jednať o nezávislý a nestranný orgán, nemôže sa súčasne podieľať na koordinácii a tvorbe štátnej politiky. Tento návrh neprešiel v tom čase v prvom čítaní.

 

Druhá z noviniek je vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže (tlač 135). Úprimne, podľa názvu návrhu zákona by ste zrejme v tomto návrhu súvis s ochranou osobných údajov hľadali len ťažko. V každom prípade sa v ňom v článku III nachádza.

 

Navrhuje sa vypustiť zo zákona o ochrane osobných údajov iba relatívne nedávno (pozn. zákon č. 373/2021 Z. z. účinný od 1.11.2021) úprava zosnulých osôb. Konkrétne sa navrhuje, aby boli zosnulé osoby spod pôsobnosti zákona úplne vyňaté, čím sa dosiahne plný súlad s GDPR.

 

Účinnosť tejto novely sa navrhuje od 1.7.2024.

 

Pokiaľ ste si tento pripravovaný návrh zákona v legislatívnom procese všimli, zrejme aj vás, rovnako ako nás v spolku, zaskočil pôvodný návrh na vypustenie odseku 3 v § 106. Toto ustanovenie hovorí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Zrejme si vieme všetci domyslieť, čo by vypustenie tohto ustanovenia znamenalo v praxi.

 

V dôvodovej správe bol uvedený okrem iného nasledujúci dôvod: „Od 25. mája 2018 úrad rozhoduje o porušení zákona č. 18/2018 Z. z. a nariadenia GDPR jedným rozhodnutím, v ktorom ukladá opatrenia na nápravu a súčasne ukladá pokutu. Subjektívna lehota vykazuje od zavedenia nového spôsobu rozhodovania v praxi viaceré nedostatky, napríklad ak sa určité konanie nachádza na kontrole (kontrola nemá zákonom stanovenú lehotu na vybavenie veci), na ktorú nadväzuje rozhodnutie prvého stupňa, je možné voči rozhodnutiu podať rozklad. Ak subjekt takýto rozklad podá, je v mnohých prípadoch subjektívna lehota už vyčerpaná. Vypustenie navrhovaného ustanovenia § 106 ods. 3 zo zákona č. 18/2018 Z. z. tak bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v zachovaní právnej istoty, v zmysle zaručenia spôsobu, akým bude úrad v konaní postupovať. Z uvedeného dôvodu, odo dňa uplatňovania nariadenia GDPR, nie je žiadúce obmedzovať rozhodovaciu činnosť dozorného orgánu subjektívnou a objektívnou lehotou na rozhodnutie o pokute. Takéto obmedzenie je v rozpore s priamo uplatniteľným aktom EÚ – nariadenia GDPR.“

 

Predpokladáme, že našťastie bolo vyhodnotené, že táto zmena veru nemá nič so zlepšením podnikateľského prostredia na Slovensku a z novely bola (veríme, že nadobro) vypustená.