V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon č. 109/2024 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže, ktorý okrem iných novelizuje článkom IV zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Novela zákona o ochrane osobných údajov sa bude uplatňovať od 1 júla 2024.

 

Význam novely je podstatný, nakoľko sa ňou zákon o ochrane osobných údajov zosúladí, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov zosnulých s nariadením, a to tak, že spracúvanie osobných údajov zosnulých, bude tak, ako v nariadení vyňaté z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov.

 

Konkrétne sa zákon o ochrane osobných údajov novelizuje nasledovne:

  1. V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: „d) zosnulých osôb.“.
  2. V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
  3. V § 78 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
  4. V § 78 ods. 7 sa vypúšťa tretia veta.
  5. Slová „§ 78 ods. 8“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 78 ods. 7“.

 

Link na terajšie znenie zákona o ochrane osobných údajov do 30/6/24: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20240201.

Link na znenie zákona v účinnom znení od 1/7/24: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20240701.html .